STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Miłośników i kolekcjonerów Broni TOARMA

PREZES: WACŁAW BURY tel. 887598930

VICE PREZES: ARTUR CEBULSKI tel. 729 403 839

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do członkostwa

Pomoc w pozyskaniu pozwolenia na broń kolekcjonerską.

 

Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie TOARMA jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Powstało z myślą o miłośnikach strzelectwa i broni palnej, aby umożliwić im systematyczny rozwój swoich pasji oraz pomagać we wszystkich kwestiach dotyczących zdobycia i utrzymania pozwolenia kolekcjonerskiego na broń palną. Pragniemy również promować wartości i postawy patriotyczne. Stowarzyszenie zrzesza ludzi podzielających wspólną pasję jaką jest strzelectwo, ale na co dzień zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego. Zrzeszamy zarówno członków organizacji mundurowych, rządowych i samorządowych, ale także lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli czy rzemieślników. Przez wzgląd na szeroki wachlarz umiejętności naszych działaczy zobowiązujemy się, zgodnie ze statutem, do pomagania sobie nawzajem i podejmowania interwencji w interesie każdego członka Stowarzyszenia TOARMA.

Lokalnym terem działania Stowarzyszenia jest miasto Strzyżów w województwie podkarpackim, ale zapraszamy do nas osoby zainteresowane także z innych rejonów naszego kraju, a także z zagranicy, w tym osoby nie posiadające stałego adresu zamieszkania w Polsce.

Cele stowarzyszenia

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 • propagowanie i promocja strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 • propagowanie szeroko rozumianej samoobrony,
 • propagowanie doskonalenia zawodowego pracowników służb mundurowych,
 • popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wiedzy historycznej,
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie szeroko pojętej samoobrony, technik interwencji dla służb mundurowych, doskonalenia zawodowego dla pracowników służb mundurowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych szkoleniowców zajmujących się technikami samoobrony, walki wręcz, strzelectwa przez: seminaria, konsultacje, warsztaty szkoleniowe, uczestnictwo w zajęciach praktycznych, szkolenia nadające uprawnienia instruktorskie i trenerskie,
 • organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
 • organizowanie i przeprowadzenie obozów kondycyjno-szkoleniowych, zawodów z zakresu walki wręcz, rekreacji ruchowej o profilu szeroko rozumianej samoobrony, festynów rekreacyjnych,
 • współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza w zakresie inicjowania i koordynowania programów związanych z edukacją, kulturą fizyczną i sportem,
 • aktywizacja młodzieży,
 • podejmowanie interwencji w interesie członków Stowarzyszenia „TOARMA”.

Spotkania

Ważnym aspektem członkostwa w Stowarzyszeniu TOARMA są spotkania jego działaczy. Wymiana uwag i poglądów zarówno na tematy bieżące jak i w kwestii działalności samego Stowarzyszenia pomaga nam lepiej współpracować i stale dążyć do jak najlepszego funkcjonowania naszego ugrupowania.

W czasie spotkań istnieje możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami broni palnej: współczesnej na amunicję scaloną oraz historycznymi egzemplarzami broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, zarówno z oryginałami z epoki jak i replikami.